Available courses

Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlash

“Mеtrоlоgiya, stаndаrtlаshtirish vа sеrtifikаtlаshtirish” fаni bo`yichа mа`ruzаlаr mаtnidа hаyotimizning bаrchа jаbhаlаridа, xаlq xo`jаligining, sаnоаtning bаrchа tаrmоqlаri uchun o`tа zаrur bo`lgаn, mеtrоlоgiya hаqidаgi аsоsiy tushunchаlаr vа tа`riflаr, o`lchаsh, o`lchоv vа kаttаliklаr, o`lchаsh vоsitаlаri, o`lchаshdаgi xаtоliklаr, mеtrоlоgiya xizmаti vа mеtrоlоgik tа`minоt, stаndаrtlаshtirish hаmdа uning dаvlаt tizimi, sеrtifikаtlаshtirish, sifаt tizimlаri vа sifаt bоshqаruvi kаbi mаsаlаlаri xususidа еtаrli vа zаrur mа`lumоtlаr kеltirilgаn.

Ushbu mа`ruzаlаr mаtni to`plаmi mоhiyatаn hоzirgi kunlаrdа rеspublikаmizdаgi tа`lim vа iqtisоdiyot bоrаsidаgi rivоjlаnish vа o`zgаrishlаrni hisоbgа оlingаn hоldа yarаtildi.

“Mеtrоlоgiya, stаndаrtlаshtirish vа sеrtifikаtlаshtirish” fаni uzоq tаrixgа egа bo`lishi bilаn bir qаtоrdа, ilmiy-fаlsаfiy nuqtаi nаzаrdаn iqtisоdiyotning bаrchа tаrmоqlаrigа xоs bo`lgаn, dоimiy rаvishdа vа uzluksiz tаrzdа rivоjlаnishdа bo`luvchi fаnlаr turkumigа kirаdi.


Hayot faoliyati xavfsizligi - Безопасность жизнедеятельности -Life safety

Этот курс состоит из лекций, практических занятий и самостоятельной работы студентов и направлен на углубленное изучение теоретических знаний с практическими навыками.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности (БЖД) состоит в создании нормальных условий деятельности человека, в защите его и окружающей среды (производственной, окружающей, бытовой) от воздействия опасных и вредных факторов как природного, так и техногенного характера. Основополагающим принципом обеспечения БЖД является предупреждение реальной и потенциальной опасности.

Курс “Техносферная безопасность жизнедеятельности” даёт основные понятия и определения как при проведении работ на производстве так и в личной жизни.  Определяет наглядные понятия в сферах электробезопасности, пожарной безопасности, электро-магнитной безопасности, а также даёт необходимое основы таких тем как применение различных видов освещенности и воздействие шума на организм человека и на окружающую среду.


Biznes jarayonlarini boshqarish - Управление бизнес-процессами - Business process management

Ma’lumki, bugungi kunda mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasining rivojlanishiga alohida e’tibor qaratilishi natijasida uning iqtisodiy ko‘rsatkichlari jahon mamlakatlari darajasiga yaqinlashib bormoqda. Buning asosiy sababi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik qaysi tarmoqda olib borilmasin davlatimiz tomonidan qo‘llab-quvvatlanib kelinmoqda.
Shunday ekan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni, Ya’ni, biznes sohasini tashkil etish bir tomondan katta bir imkoniyatlarga ega bo‘lishni va ikkinchi tomondan katta bir ma’suliyatni o‘z zimmasiga olishni talab etadi. Ayniqsa, «biznesni boshqarish» korxona rahbaridan ma’lum bir bilim va tajribani talab etadi.

Elektronika va sxemalar_2 Электроника и схемы_2

   "Sxemalar va elektronika2" fani ikkita asosiy tematik mavzular                               kursning tuzilgan bo‘limlariga mos keladi:

1. Elektronika va yarimo‘tkazgichlar, diodlar, bipolyar tranzistorlar, maydoniy tranzistorlar, integral mikrosxemalar, operatsion kuchaytirgichlarni tahlil qilish usullari.

2. Sxemotexnika, kuchaytirgich, raqamli mikrosxemalar, operatsion kuchaytirgichlarni tahlil qilish usullari.

Kompyuterni tashkillash – Организация компьютера

“Kompyuterni tashkil etilishi” fani talabalarga zamonaviy kompyuterlarning funksional va tarkibiy tuzilishi, mashina kodlari, buyruq formatlari va adreslash usullaridan foydalanish, shuningdek xotirani ierarxik tashkil etilishi, protsessorlar hamda tashqi qurilmalar o‘rtasidagi ulanish va aloqalar to‘g‘risida nazariy va amaliy bilimlarni o‘rgatish uchun mo‘ljallangan.


Operating systems

This course examines the important problems in operating system design and implementation. The operating system provides an established, convenient, and efficient interface between user programs and the bare hardware of the computer on which they run. The operating system is responsible for sharing resources (e.g., disks, networks, and processors), providing common services needed by many different programs (e.g., file service, the ability to start or stop processes, and access to the printer), and protecting individual programs from interfering with one another. The course will start with a brief historical perspective of the evolution of operating systems over the last fifty years and then cover the major components of most operating systems. This discussion will cover the tradeoffs that can be made between performance and functionality during the design and implementation of an operating system. Particular emphasis will be given to three major OS subsystems: process management (processes, threads, CPU scheduling, synchronization, and deadlock), memory management (segmentation, paging, swapping), and file systems; and on operating system support for distributed systems.

Hujum insidentlari va unga reaksiya - Инциденты атак и реагирование на них - Incident attacks and response to them


Учебная дисциплина "Инциденты атак и реагирование на них" способствует формированию у студентов комплексного представления о процессе управления инцидентами информационной безопасности, его целях и задачах, подпроцессах обнаружения событий и инцидентов информационной безопасности, оповещения о них, обработке событий и инцидентов информационной безопасности, а также своевременном реагировании на них.

Hujum insidentlari va unga reaksiya - Инциденты атак и реагирование на них - Incident attacks and response to them


Учебная дисциплина "Инциденты атак и реагирование на них" способствует формированию у студентов комплексного представления о процессе управления инцидентами информационной безопасности, его целях и задачах, подпроцессах обнаружения событий и инцидентов информационной безопасности, оповещения о них, обработке событий и инцидентов информационной безопасности, а также своевременном реагировании на них.

Kompyuter ko‘rish - Компьютерное зрение - Computer vision

“Computer vision” фани тасвирлардан маълумот олишга йўналтирилган интеллектуал тизимлар яратишнинг назария ва технологиясини ўрганишга йўналтирилган. Технологик назардан “Computer vision” фани назарияси ва моделларининг «Computer vision» тизимларини яратишга қаратилган. Бу курс телевизион технологиялари (Аудивизуал технологиялари) .  йўналиши 4 курс талабалари учун ишлаб чиқилган. Computer vision курси жами 170 соатни ташкил этади, шундан, 36 соат маъруза машғулоти, 36 соат лаборатория машғулоти, курс иши, 58 соат мустақил таълим соати.


Siyosatshunoslik - Политология

Цель курса – первичное знакомство и усвоение основных парадигм, категорий и законов функционирования политики, теоретических концепций и подходов в политологии к решению ключевых проблем, существующих в современной политической жизни; факторов, влияющих на формирование политических отношений и политических процессов.

 

Задачи курса – усвоение студентами основных категорий, понятий, законов, парадигм и теорий политической науки,  распространенных методологических подходов к анализу политики, знакомство с особенностями трансформирующейся системы МО, ролью в этом процессе государственных и негосударственных акторов.