“Multimedia xizmatlari” fanining asosiy maqsadi - multimedia xizmatlari va ularga qo‘yiladigan talablarni,   multimedia xizmatlarini taqdim etish texnologiyalari va tarmoqlarini, multimedia xizmatlarini ta’minlash tizim va vositalarini, multimedia xizmatlarini ta’minlashda sifat va xavfsizlik ko‘rsatkichlari bilan birga o‘zining fikr-mulohaza, xulosalarini asosli tarzda aniq bayon etishga o‘rgatish hamda egallagan bilimlar  bo‘yicha nazariy va amaliy bilimlarni  shakllantirishdan iborat.

Fanning vazifasi – uni o‘rganuvchilarga:

-         multimedia xizmatlarini shakllantirish texnologiyalari va tizimlarining tuzilishini;

-          multimedia tarmoqlarining tuzilishi va asosiy komponentlari, ularning vazifalarini;

-          zamonaviy paketli ma’lumot uzatish tarmoqlarida multimedia xizmatlarini ko‘rsatish va bu xizmatlarga quyiladigan talablarni;

-          real vaqt rejimidagi ovoz va video xizmatlarni ko‘rsatuvchi multimedia tarmoqlarni qurishni;

 interaktiv xizmatlar taqdim etish bo‘yicha nazariy va amaliy bilimlarni uzviylik va uzluksizlikda o‘rgatishdan iborat.

Fanni o‘qitishdan maqsad - aloqa tizimlarini matematik va imitatsion modellarini qurish usullari, dasturiy ta’minotlarini turliri, aloqa kanallarini modellarini, modulyatsiya va demodulyatsiya usullarini modellari, shoqinbardosh qodlash va dekodlash usullarini modellari, simulyatsiyalash natijalari asosida aloqa tizimlarini xarakteristika-larini hisoblash va tahlil qilish bo‘yicha nazariy va amaliy bilimlarni shakllantirishdan iborat

Fanning vazifasi – aloqa tizimlarini matematik va imitatsion modellari, aloqa kanallarini turlari va ularni modellari, raqamli modulyatsiyalarining turlari va ularni modellari, axborotlarni zamonaviy usullarda kodlash va shovqinbardosh kodlash usullari va modellari, matematik yoki imitatsion model natijasini tahlil qilish usullari bo‘yicha nazariy – amaliy bilimlarni uzviylik va uzluksizlikda o‘rgatishdan iborat.