Телекоммуникация тармоқларида дастурий таъминот, операцион тизим  ва маълумотлар бўлиши мумкин,    ахборот таъсирлари уларни заиф қилиб қўяди ва қуйидаги сабабларга олиб келиши мумкин:

Fanni o‘qitishdan maqsad - aloqa tizimlarini matematik va imitatsion modellarini qurish usullari, dasturiy ta’minotlarini turliri, aloqa kanallarini modellarini, modulyatsiya va demodulyatsiya usullarini modellari, shoqinbardosh qodlash va dekodlash usullarini modellari, simulyatsiyalash natijalari asosida aloqa tizimlarini xarakteristika-larini hisoblash va tahlil qilish bo‘yicha nazariy va amaliy bilimlarni shakllantirishdan iborat

Fanning vazifasi – aloqa tizimlarini matematik va imitatsion modellari, aloqa kanallarini turlari va ularni modellari, raqamli modulyatsiyalarining turlari va ularni modellari, axborotlarni zamonaviy usullarda kodlash va shovqinbardosh kodlash usullari va modellari, matematik yoki imitatsion model natijasini tahlil qilish usullari bo‘yicha nazariy – amaliy bilimlarni uzviylik va uzluksizlikda o‘rgatishdan iborat.