Available courses

Biznes jarayonlarini boshqarish - Управление бизнес-процессами - Business process management

Ma’lumki, bugungi kunda mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasining rivojlanishiga alohida e’tibor qaratilishi natijasida uning iqtisodiy ko‘rsatkichlari jahon mamlakatlari darajasiga yaqinlashib bormoqda. Buning asosiy sababi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik qaysi tarmoqda olib borilmasin davlatimiz tomonidan qo‘llab-quvvatlanib kelinmoqda.
Shunday ekan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni, Ya’ni, biznes sohasini tashkil etish bir tomondan katta bir imkoniyatlarga ega bo‘lishni va ikkinchi tomondan katta bir ma’suliyatni o‘z zimmasiga olishni talab etadi. Ayniqsa, «biznesni boshqarish» korxona rahbaridan ma’lum bir bilim va tajribani talab etadi.

Elektronika va sxemalar_2 Электроника и схемы_2

   "Sxemalar va elektronika2" fani ikkita asosiy tematik mavzular                               kursning tuzilgan bo‘limlariga mos keladi:

1. Elektronika va yarimo‘tkazgichlar, diodlar, bipolyar tranzistorlar, maydoniy tranzistorlar, integral mikrosxemalar, operatsion kuchaytirgichlarni tahlil qilish usullari.

2. Sxemotexnika, kuchaytirgich, raqamli mikrosxemalar, operatsion kuchaytirgichlarni tahlil qilish usullari.

Hayot faoliyati xavfsizligi - Безопасность жизнедеятельности -Life safety

Этот курс состоит из лекций, практических занятий и самостоятельной работы студентов и направлен на углубленное изучение теоретических знаний с практическими навыками.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности (БЖД) состоит в создании нормальных условий деятельности человека, в защите его и окружающей среды (производственной, окружающей, бытовой) от воздействия опасных и вредных факторов как природного, так и техногенного характера. Основополагающим принципом обеспечения БЖД является предупреждение реальной и потенциальной опасности.

Курс “Техносферная безопасность жизнедеятельности” даёт основные понятия и определения как при проведении работ на производстве так и в личной жизни.  Определяет наглядные понятия в сферах электробезопасности, пожарной безопасности, электро-магнитной безопасности, а также даёт необходимое основы таких тем как применение различных видов освещенности и воздействие шума на организм человека и на окружающую среду.


Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlash

“Mеtrоlоgiya, stаndаrtlаshtirish vа sеrtifikаtlаshtirish” fаni bo`yichа hаyotimizning bаrchа jаbhаlаridа, xаlq xo`jаligining, sаnоаtning bаrchа tаrmоqlаri uchun o`tа zаrur bo`lgаn, mеtrоlоgiya hаqidаgi аsоsiy tushunchаlаr vа tа`riflаr, o`lchаsh, o`lchоv vа kаttаliklаr, o`lchаsh vоsitаlаri, o`lchаshdаgi xаtоliklаr, mеtrоlоgiya xizmаti vа mеtrоlоgik tа`minоt, stаndаrtlаshtirish hаmdа uning dаvlаt tizimi, sеrtifikаtlаshtirish, sifаt tizimlаri vа sifаt bоshqаruvi kаbi mаsаlаlаri xususidа еtаrli vа zаrur mа`lumоtlаr kеltirilgаn.

Ushbu mа`ruzаlаr mаtni to`plаmi mоhiyatаn hоzirgi kunlаrdа rеspublikаmizdаgi tа`lim vа iqtisоdiyot bоrаsidаgi rivоjlаnish vа o`zgаrishlаrni hisоbgа оlingаn hоldа yarаtildi.

“Mеtrоlоgiya, stаndаrtlаshtirish vа sеrtifikаtlаshtirish” fаni uzоq tаrixgа egа bo`lishi bilаn bir qаtоrdа, ilmiy-fаlsаfiy nuqtаi nаzаrdаn iqtisоdiyotning bаrchа tаrmоqlаrigа xоs bo`lgаn, dоimiy rаvishdа vа uzluksiz tаrzdа rivоjlаnishdа bo`luvchi fаnlаr turkumigа kirаdi.


Audio-video montajda maxsus effektlar – Специальные эффекты в аудио-видео монтаже - Special effects in audio-video editing

“Audio video montajda maxsus  effektlar” mazmuniga raqamli video, ikki va uch o‘lchovli grafikaning matematik asoslari, masus effektlar berishda multimedia texnologiyalari, Adobe Premiere Pro va Adobe After Effects dasturi imkoniyatlari bo‘limlari kiritilgan.

Fanni o‘qitishdan maqsad - talabalarda maxsus effektlar bilan ishlash, Adobe After Effects dasturi muhitida murakkab effektlar yaratish, qayta ishlash, grafik taffakkurini shakllantirish va rivojlantirish, o‘zining fikr-mulohaza, xulosalarini asosli tarzda aniq bayon etishga o‘rgatish hamda egallangan bilimlar bo‘yicha, ko‘nikma va malakalarni shakllantirishdir.

Fanning vazifasi - talabalarga kino va reklama sanoatini rivojlantirishning nazariy va amaliy masalalarini yecha olishga yetarli bo‘lgan maxsus effektlar bo‘yicha tajriba egallashga va uni qo‘llashga, shuningdek, ko‘shimcha plaginlardan foydalanib maxsus effektlar yaratish, tahrirlash va tahlil qilishga o‘rgatishdan iborat.


Hujum insidentlari va unga reaksiya - Инциденты атак и реагирование на них - Incident attacks and response to them


Учебная дисциплина "Инциденты атак и реагирование на них" способствует формированию у студентов комплексного представления о процессе управления инцидентами информационной безопасности, его целях и задачах, подпроцессах обнаружения событий и инцидентов информационной безопасности, оповещения о них, обработке событий и инцидентов информационной безопасности, а также своевременном реагировании на них.

Yakuniy Davlat Attestasiyasi (AKT) - Государственная Итоговая Аттестация (ИБС)

5350600 - "Ахборотлаштириш ва кутубхонашунослик" таълим йўналиши талабалари учун мутахассислик бўйича давлат имтихон саволлари

Hujum insidentlari va unga reaksiya - Инциденты атак и реагирование на них - Incident attacks and response to them


Учебная дисциплина "Инциденты атак и реагирование на них" способствует формированию у студентов комплексного представления о процессе управления инцидентами информационной безопасности, его целях и задачах, подпроцессах обнаружения событий и инцидентов информационной безопасности, оповещения о них, обработке событий и инцидентов информационной безопасности, а также своевременном реагировании на них.

Kompyuter ko‘rish - Компьютерное зрение - Computer vision

“Computer vision” фани тасвирлардан маълумот олишга йўналтирилган интеллектуал тизимлар яратишнинг назария ва технологиясини ўрганишга йўналтирилган. Технологик назардан “Computer vision” фани назарияси ва моделларининг «Computer vision» тизимларини яратишга қаратилган. Бу курс телевизион технологиялари (Аудивизуал технологиялари) .  йўналиши 4 курс талабалари учун ишлаб чиқилган. Computer vision курси жами 170 соатни ташкил этади, шундан, 36 соат маъруза машғулоти, 36 соат лаборатория машғулоти, курс иши, 58 соат мустақил таълим соати.


Raqamli axborot xizmati – Цифровые информационные ресурсы – Digital Information Service

Raqamli axborot xizmati fanining maqsadi axborot-kutubxona tizimlarida axborotni raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari va imkoniyatlarini o'rganish, axborotni raqamlashtirish usullarini axborot-kutubhona, axborot-resurs markazlari faoliyatining turli sohalarida qo'llanish asoslarini o'rgatishdan iboratdir.